องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
https://www.kuthong.go.th
นางสาวขวัญใจ แก้วมูลตรี
นางสาวขวัญใจ แก้วมูลตรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
บุคลากร
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • อำนาจหน้าที่
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แผนดำเนินงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการติตตามระบบควบคุมภายใน
 • การปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • การให้บริการ
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • e-service
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • QR Code ให้คะแนนควาพึงพอใจในการรับบริการ
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • แผนการจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรือจัดหาพัสดุประจำปี
 • ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • ข้อบัญญัติ อบต.กู่ทอง
 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
 • การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 • Q&A
 • Social network
 • e-BooK
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโป...
 • มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 • มาตราการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
 • มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • มาตราการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
 • มาตราการป้องกันการรับสินบน
 • มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน...
 • การประเมินความเสี่ยงการการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  24   คน
  สถิติทั้งหมด
  14140   คน
  เริ่มนับวันที่ 31 ตุลาคม 2561

  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวขวัญใจ แก้วมูลตรี
  ตำแหน่ง :
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสันติ ศรีคุณแสน
  ตำแหน่ง :
  ประธานสภาองค์การบริารส่วนตำบลกู่ทอง
  เบอร์ติดต่อ : 0800051938
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวขวัญใจ แก้วมูลตรี
  ตำแหน่ง :
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสุจิตร์ กองสมบัติ
  ตำแหน่ง :
  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายเดชา ดวงสาพล
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
  เบอร์ติดต่อ : 0817695280
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสมยศ ศรีกันหา
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง หมู่ที่ 1
  เบอร์ติดต่อ : 0872159307
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายโชคชัย บุตรโพธิ์
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง ม.2
  เบอร์ติดต่อ : 0850103785
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายเจริญชัย โคตรสีวงษ์
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
  เบอร์ติดต่อ : 0804034356
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายกฤตภัค เหล่าจันอัน
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายถนอม วัฒนยา
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายอุดม โรจนศรี
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายทองม้วน สาระแสน
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภา อบต.หมู่.5
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายไพศาล ภูทองเงิน
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสมพงษ์ ดอนทะนาม
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง หมู่ที่ 6
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายบุญมี สมพร
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสมยศ เนื่องชมภู
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายวิสิทธ์ โคตรศรีวงษ์
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายศิลปชัย จันทราวราสรรค์
  ตำแหน่ง :
  สมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง ม.9
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายทนงศักดิ์ กลิ่นพยอม
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสมปอง เศษโม้
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสดใส ศรีไชยตุง
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสุรพล เหล่าโสภา
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสังเวส ต้นสีนนท์
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายประมูล นาสวัสดิ์
  ตำแหน่ง :
  สมาชิก อบต.กู่ทอง หมู่ 14
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายวิเชียร สุริเวช
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายโกวิทย์ กาฬสินธ์
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง ม.15
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางอุบล เอกไชย
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางชุมพร​ อุปชาบาล
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสมศรี วิชัยวงศ์
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง หมู่ที่ 16
  เบอร์ติดต่อ : 08712146202
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายมนัส แสงแก้ว
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 17
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3 1 2 3 >>