องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
https://www.kuthong.go.th
นางสาวขวัญใจ แก้วมูลตรี
นางสาวขวัญใจ แก้วมูลตรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
บุคลากร
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • อำนาจหน้าที่
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แผนดำเนินงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการติตตามระบบควบคุมภายใน
 • การปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • การให้บริการ
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • e-service
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • QR Code ให้คะแนนควาพึงพอใจในการรับบริการ
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • แผนการจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรือจัดหาพัสดุประจำปี
 • ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • ข้อบัญญัติ อบต.กู่ทอง
 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
 • การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 • Q&A
 • Social network
 • e-BooK
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโป...
 • มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 • มาตราการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
 • มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • มาตราการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
 • มาตราการป้องกันการรับสินบน
 • มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน...
 • การประเมินความเสี่ยงการการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  22   คน
  สถิติทั้งหมด
  14138   คน
  เริ่มนับวันที่ 31 ตุลาคม 2561

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

  ค้นหาจาก :
  17/06/3650 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
  07/06/3107 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา
  17/05/3107 : ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
  07/01/2563 : บริการกลุ่มไลน์ เพื่อรับชำระภาษี
  19/03/3107 : ขอเชิญใช้งานแอปพลิเคชัน รู้ทัน (Rootan) แจ้งเบาะแส การเผยแพร่ข่าวและข้อมูล การแจ้งเตือนภัยไซเบอร์
  18/01/3107 : เรื่อง นโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลต่างๆ
  06/01/2564 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบุญชู - บ้านหนองมันปลา บ้านหนองบุญชู หมู่ที่ 5 ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
  10/11/2563 : รายรับ/รายจ่าย ( รายเดือนประจำปี 63 )
  10/11/2563 : เชิญชวนประชาชนเข้าร่วม โครการริหารจจัดการขยะนในตำลกู่ทอง (กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์)
  09/11/2563 : ประกาศฯ กำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปีภาษี 2564
  28/09/2563 : ประกาศขยายการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถึงเดือน ตุลาคม 2563
  28/08/2563 : ประกาศขยายการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถึงเดือน กันยายน 2563
  01/09/2563 : การรับฟังความคิดเห็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อร่างกฎกระทรวงและประกาศซึ่่งออกตามมาตรา58/2แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562
  24/08/2563 : บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  10/08/2563 : โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโพม บรรจุ อาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย
  03/08/2563 : องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เปิดรับสมัคร อาสาสมัครบริบาล ประจำปีงบประมาณ 2563
  30/06/3106 : ????????????????ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัด กองช่าง
  02/06/3106 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนคำบลกู่ทอง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 15-24 มิถุนายน 2563
  13/05/2563 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบุญชู-ทางหลวงสาย 209 บ้านหนองบุญชู หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
  13/05/2563 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเมืองเพ็ง-บ้านโจด บ้านเมืองเพ็ง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
  1 2