องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
https://www.kuthong.go.th
นางสาวขวัญใจ แก้วมูลตรี
นางสาวขวัญใจ แก้วมูลตรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
บุคลากร
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • อำนาจหน้าที่
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แผนดำเนินงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการติตตามระบบควบคุมภายใน
 • การปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • การให้บริการ
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • e-service
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • QR Code ให้คะแนนควาพึงพอใจในการรับบริการ
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • แผนการจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรือจัดหาพัสดุประจำปี
 • ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • ข้อบัญญัติ อบต.กู่ทอง
 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
 • การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 • Q&A
 • Social network
 • e-BooK
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโป...
 • มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 • มาตราการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
 • มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • มาตราการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
 • มาตราการป้องกันการรับสินบน
 • มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน...
 • การประเมินความเสี่ยงการการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  37   คน
  สถิติทั้งหมด
  18121   คน
  เริ่มนับวันที่ 31 ตุลาคม 2561
  ภาพกิจกรรม อบต.กู่ทอง
  [ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
  • มอบปุ๋ยน้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพ (ตามโครง...
   มอบปุ๋ยน้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพ (ตามโครง...
  • ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภา...
   ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภา...
  • ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔
   ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔
  • กิจกรรมฝึกซ้อมหนีไฟ ประจําปีงบประมาณ ...
   กิจกรรมฝึกซ้อมหนีไฟ ประจําปีงบประมาณ ...
  • โครงการเกษตรอินทรีย์ ชีวีปลอดภัย (อบร...
   โครงการเกษตรอินทรีย์ ชีวีปลอดภัย (อบร...
  • โครงการเกษตรอินทรีย์ชีวิตพอเพียง (อบร...
   โครงการเกษตรอินทรีย์ชีวิตพอเพียง (อบร...
  • โครงการ ส่งเสริมทักษะฝึกอาชีพผู้สูงอา...
   โครงการ ส่งเสริมทักษะฝึกอาชีพผู้สูงอา...
  • โครงการส่งเสริมทักษะฝึกอาชีพกลุ่มสตรี...
   โครงการส่งเสริมทักษะฝึกอาชีพกลุ่มสตรี...
  • โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับ...
   โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับ...
  • โครการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเร...
   โครการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเร...
  • โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยหมัก แบบไม่พลิกกอง
   โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยหมัก แบบไม่พลิกกอง
  • โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่อง...
   โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่อง...
  • โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ
   โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ
  • ลงทะเบียนโครงการเราชนะ
   ลงทะเบียนโครงการเราชนะ
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง มอบเงินช่...
   องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง มอบเงินช่...
  • โครงการฟื้นฟูพัฒนาหนองขามเปี้ย เฉลิมพ...
   โครงการฟื้นฟูพัฒนาหนองขามเปี้ย เฉลิมพ...
  • โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
   โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
  • โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเ...
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเ...
  นางสาวขวัญใจ แก้วมูลตรี
  นางสาวขวัญใจ แก้วมูลตรี
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
  ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภสองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
  ลงข่าว : 08/10/3107 โดย : เจ้าหน้าที่ 18
  ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
  ลงข่าว : 07/10/3107 โดย : เจ้าหน้าที่ 7
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๔ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ลงข่าว : 04/10/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 4
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ โครงการ ภายในตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ลงข่าว : 04/10/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 3
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามเปี้ย-ตำบลเสือเฒ่า บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๔ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยก
  ลงข่าว : 30/09/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 8
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายปากทางบ้านนายทอง บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๔ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข
  ลงข่าว : 23/09/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 4
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโจด-บ้านบัวบาน บ้านโจด หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๒ ตาร
  ลงข่าว : 16/02/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 44
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามเปี้ย-ตำบลเสือเฒ่า บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๔ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่
  ลงข่าว : 16/03/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 40
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบุญชู-บ้านหนองมันปลา บ้านหนองบุญชู หมู่ที่ ๕ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ลงข่าว : 11/02/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 53
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามเปี้ย-คลองชลประทาน บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เม
  ลงข่าว : 29/01/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 72
  ประชาสัมพันธ์ QR Code ระบบขึ้นทะเบียนการได้รับวัคซีน ตำบลกู่ทอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำระบบขึ้นทะเบียนการได้รับวัคซีนของพี่น้องประชาชนตำบลกู่ทอง เพื่อให้ทราบถึงการมีภูมิคุ้มกัน และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ตำบลกู่ทอง ในการนี้จึงขอความร่วมมือทุกท่านที่ได้รับวัคซีนแล้ว ดำเนินการขึ้นทะเบียนในระบบให้เรียบร้อย และประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องตำบลกู่ทอ (24/06/2564 ) 40
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรทั้งหมด 28 สาย จำนวน 14 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ลงข่าว : 28/11/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ 138
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงห้องทำงานอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ลงข่าว : 07/10/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ 141
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จ.มหาสารคาม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ลงข่าว : 07/10/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ 167
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการฟื้นฟูพัฒนาหนองขามเปี้ย เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ บ้านขามเปี้ย หมู่ ๑๒ ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ลงข่าว : 01/10/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ 463
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง จำนวน ๘ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ลงข่าว : 14/11/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ 130
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง จำนวน ๘ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ลงข่าว : 18/09/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ 78
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
  04/10/2021 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๔ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  04/10/2021 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ โครงการ ภายในตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  04/10/2021 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ โครงการ ภายในตำบลกู่ทอง บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๔,๑๒ บ้านหนองชาด หมู่ที่ ๖ บ้านเมืองเพ็ง หมู่ที่ ๑๕ และบ้านหนองมันปลา หมู่ที่ ๑๘ อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม (รายจ่ายค้างจ่าย) ประจำปีงบประมาณ
  30/09/2021 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามเปี้ย-ตำบลเสือเฒ่า บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๔ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยก
  28/09/2021 : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (ลงดินลูกรัง) บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ ๗ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28/09/2021 : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๓ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23/09/2021 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายปากทางบ้านนายทอง บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๔ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือทีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว
  22/09/2021 : ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17/09/2021 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมแบบติดผนัง จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17/09/2021 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโจดน้อย-ถนนลาดยางไปบ้านขามเปี้ย บ้านโจด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๓๒๕ ตารางเ

  หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  หนังสือราชการ สถ.จ.มหาสารคาม
  การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่ ทั่วไป ( 24 ธ.ค. 63) ที่ มค 0023.2/ว23493
  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้กับอปท. ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21612
  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21610
  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21629
  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไข ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/21600-2167
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทส DLTV ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว22791
  ารโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/22856-22858,22860-22861
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด้กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/-
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/-
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/21981

  กระดานข่าวทั่วไป
  ถามตอบ Q&A ( อ่าน 38 / ตอบ 0 )
      โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2564 : 14:55   
  = กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
  กิจกรรมฝึกซ้อมหนีไฟ ประจําปีงบประมาณ พ. ศ. 2564
  กิจกรรมฝึกซ้อมหนีไฟ ประจําปีงบประมาณ พ. ศ. 2564
  ของดีเมืองเชียงยืน ปี 58 อบต กู่ทอง
  วงโปงลางปรางค์กู่ทอง ร.ร.กู่ทองพิทยาคม อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
  วันจักรี 6 เมษายน
  TEST VIDEO


  << ตุลาคม 2564 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31            

  ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • กรมจัดหางาน
  • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
  • โยธาไทย
  • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • สำนักงบประมาณ
  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
  • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  • กระทรวงมหาดไทย
  • กระทรวงการคลัง
  • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
  • คลังข่าวมหาดไทย
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
  • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
  • เพจ มุมโต๊ะ
  • กรมทางหลวง
  • ธนาคารกรุงไทย
  • กรมประชาสัมพันธ์
  • สำนักงาน ป.ป.ส.
  • DSI
  • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
  • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  • สำนักงบประมาณ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  • เว็บไซต์ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
  • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  • กรมสรรพากร
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
  • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  • ธ.ออมสิน
  • Facebook
  • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  • ศาลปกครอง
  • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
  • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  • กรมบัญชีกลาง
  • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  • เครือข่ายจิตอาสา
  • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  • เพจ มุมโต๊ะ
  • ธ.ธกส
  • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สถ.จ.ขอนแก่น