องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
https://www.kuthong.go.th
ดร.ดาหวัน ทะสา
ดร.ดาหวัน ทะสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
0947961619
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
77   คน
สถิติทั้งหมด
92029   คน
เริ่มนับวันที่ 31 ตุลาคม 2561
ภาพกิจกรรม อบต.กู่ทอง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ...
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ...
 • พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบา...
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบา...
 • โครงการบุญประเพณีสรงกู่ องค์การบริหาร...
  โครงการบุญประเพณีสรงกู่ องค์การบริหาร...
 • โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นบุญโนนพระ...
  โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นบุญโนนพระ...
 • โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิ...
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิ...
 • โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ...
  โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ...
 • โครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ(ก...
  โครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ(ก...
 • กิจกรรม “MOI Waste Bank Week - มหาดไท...
  กิจกรรม “MOI Waste Bank Week - มหาดไท...
 • กิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กปฐมวัยก่อ...
  กิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กปฐมวัยก่อ...
 • โครงการเกษตรอินทรีย์ชีวีปลอดภัย (อบรม...
  โครงการเกษตรอินทรีย์ชีวีปลอดภัย (อบรม...
 • ่โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำป...
  ่โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำป...
 • โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านหนองมันปลา...
  โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านหนองมันปลา...
 • โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านหนองชาด หม...
  โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านหนองชาด หม...
 • โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านโจด หมู่ที...
  โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านโจด หมู่ที...
 • โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านใหม่บัวบาน...
  โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านใหม่บัวบาน...
 • โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านบัวบานหมู่...
  โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านบัวบานหมู่...
 • กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รณรง...
  กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รณรง...
 • โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านขามเจริญ ป...
  โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านขามเจริญ ป...
นายวิชัย จำปาทิ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
นายสันติ ศรีคุณแสน
นายสันติ ศรีคุณแสน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
097-0435867
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566
ประกาศฯ เรื่อง การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565
ประกาศฯ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 ชำระค่าภาษีฯ ภายใน มิ...
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
ประกาศฯ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง

หมู่ที่ 4 ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44106
043-988098 043-988098 saraban@kuthong.go.th
0947961619
043-988098
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
โทร.043-988098

จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมน้ำกัดเซาะถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ ๑๘ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/10/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนการเกษตรถูกน้ำกัดเซาะตัดขาดสายขามเปี้ย-เสือเฒ่า จุดตัดลงนาหนองฮี-นามน บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๔,๑๒,๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/10/2023
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายบ้านหนองมันปลาน้อย-บ้านเข็ง บ้านหนองมันปลาน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/10/2023
จ้างโครงการวางท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ ๗ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/10/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าบ้านนางสำราญ บ้านหนองมันปลาน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/10/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/10/2023
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.มหาสารคาม
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 ทั่วไป ( 30 ม.ค. 67) -
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทั่วไป ( 10 ต.ค. 66) -
การรับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดมหาสารคามและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินประจำจังหวัดมหาสารคาม ด่วนที่สุด ( 14 มี.ค. 65) มค0023.3/ว4333
แบบสำรวจข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม ตามตัวชี้วัดที่ 11 ความสำเร็จของการพัฒนากระบวนการในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั่วไป ( 9 ก.พ. 65) ที่ มค 0023.1/ว 62 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อมบัญญติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ทั่วไป ( 1 ธ.ค. 64) มค 0023.4/ว21605
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด ( 23 พ.ย. 64) ที่มค0023.5/-
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ด่วนที่สุด ( 18 พ.ย. 64) ที่ มค 0023.5/ว20558
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่อปท. ด่วนที่สุด ( 18 พ.ย. 64) ที่ มค 19798
การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่ ทั่วไป ( 24 ธ.ค. 63) ที่ มค 0023.2/ว23493
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้กับอปท. ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21612
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ธ.ธกส
 • กรมสรรพากร
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ธ.ออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กรมจัดหางาน
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กระทรวงการคลัง
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงบประมาณ
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • โยธาไทย
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ศาลปกครอง
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กรมทางหลวง
 • กรมบัญชีกลาง