องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
https://www.kuthong.go.th
ดร.ดาหวัน  ทะสา
ดร.ดาหวัน ทะสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
0947961619
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
78   คน
สถิติทั้งหมด
88957   คน
เริ่มนับวันที่ 31 ตุลาคม 2561
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
01. o1โครงสร้าง
02. o2ข้อมูลผู้บริหาร
03. o3อำนาจหน้าที่
04. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาตำบล
05. o4ข้อมูลการติดต่อ
06. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
07. ฐานข้อมูลด้านอาชีพ
08. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
08. o6 Q&A
09. Social Network
010. 010นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
010. o8แผนและความก้าวดำเนินงานและกาารใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
011. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
012. o9รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
013. o10คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
014. 11คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ
015. o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
016. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
017. o13 E-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
018. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
019. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
020. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
021. 07 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
021. o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
022. o15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
023. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
024. o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
025. 016 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
026. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
027. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
028. o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
029. o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
030. o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
031. O21การขับเคลื่อนจริยธรรม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
029. 022แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
030. 023ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
031. 024ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
032. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
033. 025การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
034. o26ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)จากการปฏิบัติหน้าที่
035. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
036. การประเมิณความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
037. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
038. o27การสร้างวัฒนธรรม NO GIFT POLICY
039. o28รายงานผลตามนโยบาย NO GIFT POLICY
040. 031รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบประจำปี
038. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
039. o32แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
040. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
041. o33รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
042. 029รายงานททรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
043. 029รายงานทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
042. o34มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
043. o35รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
044. 040 การขับเคลื่อนจริยธรรม
045. o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
046.