องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
https://www.kuthong.go.th
ดร.ดาหวัน  ทะสา
ดร.ดาหวัน ทะสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
0947961619
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
76   คน
สถิติทั้งหมด
88955   คน
เริ่มนับวันที่ 31 ตุลาคม 2561

กองการศึกษาฯ

นายศุภัชกฤศ ศรีโพน
นักบริหารงานการศึกษา
นายสุพจน์ วรรณปะเข
นักวิชาการศึกษา
นางยุพาวดี ไชยพิเดช
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ว่าง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางอชิรญา ลือเรื่อง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางรัดดากร ประยงค์หอม
ครู วิทยาฐานะครูชำนาญการ
นางสุจิตรา สมภูมิ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางลภัสรดา พันธ์เทศ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางภานุมาส ยาวโนภาส
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางนัฐกานณ์ ดรเขื่อนสม
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวนิตยา สีพรมติ่ง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวภีระณีย์ เหล่าภักดี
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวสุรินันท์ แสนบัวคำ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวลาวดี สารแสน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเจียไน วิชัยวงษ์
ผู้ช่วยครุผู้ดูแลเด็ก
นายยุทธพงษ์ นารอง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวอัชญา เหล่าอัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายวรากร เหล่าภักดี
พนักงานขับรถ
นางสาวบรรจง เหล่าภักดี
แม่บ้าน