องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
https://www.kuthong.go.th
ดร.ดาหวัน  ทะสา
ดร.ดาหวัน ทะสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
0947961619
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
71   คน
สถิติทั้งหมด
88950   คน
เริ่มนับวันที่ 31 ตุลาคม 2561

สำนักปลัด อบต.

นางสาวขวัญใจ แก้วมูลตรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
096-9353294
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
จ.ส.ต.ชัชวาล แคลนกระโทก
หัวหน้าสำนักปลัด
063-7506436
นางสาวมยุรี บุดศรีสวย
นิติกร
นางสาววณิชชา โคตรสีวงษ์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวจิตรลดา วันดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
นายนรินทร์ คำนวณสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
0862325099
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสุภาภรณ์ บางสำรวจ
นักจัดการงานทั่วไป ลูกจ้างประจำ
0813209297
นางสาวแคทริยา พาลี
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
0942827299
นางเบญจพร สืบกินนอน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายศราวุฒิ นารอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวเอื้อมพร สอนเสนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายภูริทัศน์ นารอง
พนักงานขับรถยนต์
นายนราวิทย์ ต้นสีนนท์
พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสุนทร ไชยกิจ
ภารโรง
นายทองเพชร โคกแปะ
คนงานประจำเครื่องสูบน้ำ