องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
https://www.kuthong.go.th
นางสาวขวัญใจ แก้วมูลตรี
นางสาวขวัญใจ แก้วมูลตรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
บุคลากร
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • อำนาจหน้าที่
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แผนดำเนินงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการติตตามระบบควบคุมภายใน
 • การปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • การให้บริการ
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • e-service
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • QR Code ให้คะแนนควาพึงพอใจในการรับบริการ
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • แผนการจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรือจัดหาพัสดุประจำปี
 • ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • ข้อบัญญัติ อบต.กู่ทอง
 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
 • การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 • Q&A
 • Social network
 • e-BooK
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโป...
 • มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 • มาตราการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
 • มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • มาตราการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
 • มาตราการป้องกันการรับสินบน
 • มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน...
 • การประเมินความเสี่ยงการการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  22   คน
  สถิติทั้งหมด
  14138   คน
  เริ่มนับวันที่ 31 ตุลาคม 2561

  ข่าวประกาศทั้งหมด

  ค้นหาจาก :
  16/02/2564 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโจด-บ้านบัวบาน บ้านโจด หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๒ ตาร 12
  16/03/2564 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามเปี้ย-ตำบลเสือเฒ่า บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๔ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ 24
  11/02/2564 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบุญชู-บ้านหนองมันปลา บ้านหนองบุญชู หมู่ที่ ๕ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20
  29/01/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามเปี้ย-คลองชลประทาน บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เม 22
  11/01/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโจด-บ้านบัวบาน บ้านโจด หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้ 23
  11/01/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามเปี้ย-คลองชลประทาน บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เม 19
  11/01/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามเปี้ย-ตำบลเสือเฒ่า บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๔ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมต 26
  06/01/2564 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบุญชู - บ้านหนองมันปลา บ้านหนองบุญชู หมู่ที่ 5 ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 19
  11/11/3106 : ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 18
  27/07/2563 : ประกาศรายชืื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัดกองช่าง 60
  09/07/2563 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 6 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 86
  13/07/3106 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 104
  23/06/2563 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามข้อบัญญัติงบประณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๖ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 82
  28/05/2563 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวบาน-บ้านหนองชาด บ้านบัวบาน หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 75
  28/05/2563 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบุญชู-ทางหลวงสาย 209 บ้านหนองบุญชู หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 97
  28/05/2563 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเมืองเพ็ง-บ้านโจด บ้านเมืองเพ็ง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 49
  05/05/2563 : เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 จำนวน 10 โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 35
  20/04/2563 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 จำนวน 10 โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 50
  11/03/2563 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 พร้อมบ่อพักและฝาปิดเหล็ก จำนวน 12 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 43
  07/02/2563 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 พร้อมบ่อพักและฝาปิดเหล็ก จำนวน 12 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 36
  29/11/2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 256
  28/11/2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรทั้งหมด 28 สาย จำนวน 14 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98
  07/10/2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงห้องทำงานอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70
  07/10/2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จ.มหาสารคาม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 127
  01/10/2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการฟื้นฟูพัฒนาหนองขามเปี้ย เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ บ้านขามเปี้ย หมู่ ๑๒ ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 209
  14/11/2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง จำนวน ๘ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 98
  18/10/2562 : เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง จำนวน ๘ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 38
  18/09/2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง จำนวน ๘ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 64
  22/08/2562 : เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง จำนวน ๘ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 33
  02/09/2562 : ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง 67
  19/07/2562 : ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 70
  16/08/2562 : ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 156
  30/07/2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง กำหนดอายุการใชงานสินทรัพย์และอัตราเสื่อมราคาต่อปี 58
  11/02/2562 : ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบการเงินอื่น ๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 44
  05/02/2562 : ประชาสัมพันธ์การับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 179
  03/01/2562 : การชำระภาษีท้องถิ่น องค์การบริหารส่วรตำบลกู่ทอง ปีงบประมาณ 2562 3613
  19/10/2561 : ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบการเงินอื่นๆปีงบ 2561 67
  01/10/2561 : ประกาศ อบต. กู่ทอง เรื่องกำหนดจำนวนวันลาและการมาทำงานพนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ปีงบ 2562 228
  01/10/2561 : ประกาศ อบต. กู่ทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบ 2562 97
  15/12/2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 46
  22/11/2560 : ประกาศประกวดราคา e-bidding อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 68
  26/06/2561 : ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง 35


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
  1