องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
https://www.kuthong.go.th
นางสาวขวัญใจ แก้วมูลตรี
นางสาวขวัญใจ แก้วมูลตรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
บุคลากร
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • อำนาจหน้าที่
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แผนดำเนินงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการติตตามระบบควบคุมภายใน
 • การปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • การให้บริการ
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • e-service
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • QR Code ให้คะแนนควาพึงพอใจในการรับบริการ
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • แผนการจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรือจัดหาพัสดุประจำปี
 • ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • ข้อบัญญัติ อบต.กู่ทอง
 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
 • การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 • Q&A
 • Social network
 • e-BooK
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโป...
 • มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 • มาตราการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
 • มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • มาตราการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
 • มาตราการป้องกันการรับสินบน
 • มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน...
 • การประเมินความเสี่ยงการการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  22   คน
  สถิติทั้งหมด
  14138   คน
  เริ่มนับวันที่ 31 ตุลาคม 2561

  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

  01/06/2021 : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ จำนวน ๗ แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง โดยวิธีเ
  01/06/2021 : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25/05/2021 : ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19/05/2021 : ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงเตรียมการรับเสด็จฯ และเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์และรัชทายาท จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18/05/2021 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18/05/2021 : ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17/05/2021 : จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการเผาในที่โล่ง จำนวน ๑๙ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14/05/2021 : ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13/05/2021 : ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอื่่น ๆ เครื่องวัดความดันโลหิต และอุปกรณ์เฝือกด้ามคอ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13/05/2021 : จ้างขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12/05/2021 : ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27/04/2021 : ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  07/04/2021 : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ อบต.กู่ทอง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  02/04/2021 : จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31/03/2021 : ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประกอบด้วย วัคซีนป้องกกันโรคพิษสุนัขบ้า ไซริงค์พลาสติก ขนาด ๓ ซีซี และเข็มฉัดยา เบอร์ ๒๒ ขนาด ๑ นิ้ว ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดย
  31/03/2021 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประกอบด้วย วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไซริงค์พลาสติก ขนาด ๓ ซีซี และเข็มฉัดยา เบอร์ ๒๒ ขนาด ๑ นิ้ว ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพา
  08/02/2021 : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ จำนวน ๗ แห่ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ และช่วงปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16/01/2021 : ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13/01/2021 : จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๔ ป้าย ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญคูณลานและงานของดีอำเภอเชียงยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12/01/2021 : ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง สำหรับผู้เช้าร่วมงานโครงการสืบสานประเพณีบุญคูณลานและงานของดีอำเภอเชียงยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11/01/2021 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามเปี้ย-คลองชลประทาน บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว
  11/01/2021 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโจด-บ้านบัวบาน บ้านโจด หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๒ ตาร
  11/01/2021 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามเปี้ย-ตำบลเสือเฒ่า บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๔ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่
  07/01/2021 : ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  06/01/2021 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบุญชู-บ้านหนองมันปลา บ้านหนองบุญชู หมู่ที่ ๕ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  24/12/2020 : จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18/12/2020 : จ้างขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15/12/2020 : ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14/12/2020 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แอร์เคลื่อนที่ ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  08/12/2020 : ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด5
  1 2 3 4 5 >>