องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
https://www.kuthong.go.th
นางสาวดาหวัน  ทะสา
นางสาวดาหวัน ทะสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
0947961619
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
56   คน
สถิติทั้งหมด
44637   คน
เริ่มนับวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

02/06/2023   จ้างขออนุมัติจ้างเหมา ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2023   ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2023   จ้างขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/05/2023   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/05/2023   จ้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/05/2023   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/05/2023   จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองขามเปี้ย บ้านขามเปี้ย หมู่ ๔ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/05/2023   ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/05/2023   จ้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/05/2023   ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2023   จ้างขออนุมัติจ้างเหมาคณะกลองยาวพร้อมนางรำ ตามโครงการบุญประเพณีสรงกู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2023   ซื้อขออนุมัติจัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหต์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/05/2023   จ้างขออนุมัติจ้างเหมาคณะกลองยาวพร้อมนางรำ ตามโครงการบุญประเพณีสรงกู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/04/2023   จ้างขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำพานบายศรี ตามโครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นบุญโนนพระธรรม (บ้านหนองบุญชู) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/04/2023   จ้างขออนุมัติจ้างเหมาอาหาร น้ำดื่ม และน้ำแข็ง ตามโครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นบุญโนนพระธรรม (บ้านหนองบุญชู )ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/04/2023   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/04/2023   ซื้อขอนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/04/2023   ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จำนวน 1,392 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/04/2023   ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/04/2023   จ้างขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (ฉีดวัคซีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/04/2023   จ้างขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลในวันอบรม ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/04/2023   ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2023   ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/03/2023   ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการกิจกรรมสาธารณะประโยชน์วันท้องถิ่นไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/03/2023   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/03/2023   จ้างขออนุมัติจ้างเหมา ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2023   ซื้อจ้างขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เสื้อนักกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/03/2023   ซื้อขออนุมัติจัดซื้อน้ำดื่ม และน้ำแข็ง ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2023   ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/03/2023   ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง