องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
https://www.kuthong.go.th
นางสาวขวัญใจ แก้วมูลตรี
นางสาวขวัญใจ แก้วมูลตรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
บุคลากร
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • อำนาจหน้าที่
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แผนดำเนินงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการติตตามระบบควบคุมภายใน
 • การปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • การให้บริการ
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • e-service
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • QR Code ให้คะแนนควาพึงพอใจในการรับบริการ
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • แผนการจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรือจัดหาพัสดุประจำปี
 • ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • ข้อบัญญัติ อบต.กู่ทอง
 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
 • การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 • Q&A
 • Social network
 • e-BooK
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโป...
 • มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 • มาตราการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
 • มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • มาตราการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
 • มาตราการป้องกันการรับสินบน
 • มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน...
 • การประเมินความเสี่ยงการการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  22   คน
  สถิติทั้งหมด
  14138   คน
  เริ่มนับวันที่ 31 ตุลาคม 2561

  รูปภาพทั้งหมด

  ค้นหาจาก :
  ประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ำ
  ประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ำ
   6   7
  โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ
  โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ
   12   32
  โครการอบรมอาชีพเสริมระยะสั้น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร(การทำข้าวกระยาสารท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  โครการอบรมอาชีพเสริมระยะสั้น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร(การทำข้าวกระยาสารท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   10   24
  โครงการสืบสารประเพณี บุญข้าวคูณลานและงานของดีอำเภอเชียงยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  โครงการสืบสารประเพณี บุญข้าวคูณลานและงานของดีอำเภอเชียงยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   20   11
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันหยุด (สงกรานต์) ปี 2564 ระหว่างวันที่ 10-16 เม.ย. 2564 สงกรานต์ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันหยุด (สงกรานต์) ปี 2564 ระหว่างวันที่ 10-16 เม.ย. 2564 สงกรานต์ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด
   36   28
  ประชุมพิจรณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุ(วาตภัย)ในเขตพื้นที่ ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
  ประชุมพิจรณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุ(วาตภัย)ในเขตพื้นที่ ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
   15   18
   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง ได้จัดโครงการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง ได้จัดโครงการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
   16   29
  โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
  โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
   8   54
  โครงการจิตอาสา ธนาคารน้ำใต้ดิน
  โครงการจิตอาสา ธนาคารน้ำใต้ดิน
   10   129
  โครงการอบรม อาชีพเสริมในฤดูแล้ง
  โครงการอบรม อาชีพเสริมในฤดูแล้ง
   13   35
  โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ใหม่ (covid-19)
  โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ใหม่ (covid-19)
   13   116
  โครงการส่งเสริมให้ความรู้ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิสุนัขบ้า
  โครงการส่งเสริมให้ความรู้ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิสุนัขบ้า
   10   83
  โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันรักษาโรค
  โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันรักษาโรค
   13   80
  ร่วมปฏิบัติการจุดตรวจ/จุดคัดกรองประชาชน
  ร่วมปฏิบัติการจุดตรวจ/จุดคัดกรองประชาชน
   10   61
  โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำลบกู่ทอง ประจำปี ๒๕๖๓
  โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำลบกู่ทอง ประจำปี ๒๕๖๓
   10   77
  โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจราจร ช่วงเทศกาลวันหยุด (ปีใหม่ ๒๕๖๓ )
  โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจราจร ช่วงเทศกาลวันหยุด (ปีใหม่ ๒๕๖๓ )
   9   72
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ็าฯ พระบรมราชินี
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ็าฯ พระบรมราชินี
   13   73
  โครงการกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ การบริหารจัดการขยะในตำบลกู่ทอง
  โครงการกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ การบริหารจัดการขยะในตำบลกู่ทอง
   9   97
  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
   18   102
  โครงการส่งเสริมกีฬา
  โครงการส่งเสริมกีฬา
   10   95
  โคโรน่า 2019
  โคโรน่า 2019
   10   100
  ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1/2562
  ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1/2562
   20   101
  โครงการส่งเสริมโภชนาการลูกรักในเด็กปฐมวัย
  โครงการส่งเสริมโภชนาการลูกรักในเด็กปฐมวัย
   19   178
  โครงการบริหารจัดการขยะ บ้านหนอวมันปลา หมู่ 7,18
  โครงการบริหารจัดการขยะ บ้านหนอวมันปลา หมู่ 7,18
   15   194
  โครงการบริหารจัดการขยะ บ้านใหม่บัวบาน หมู่ 14
  โครงการบริหารจัดการขยะ บ้านใหม่บัวบาน หมู่ 14
   16   148
  โครงการบริหารจัดการขยะในตำบลกู่ทอง
  โครงการบริหารจัดการขยะในตำบลกู่ทอง
   12   195
  ประชุมสภาสามัญ สมัยที่4ครั้งที่1/2561
  ประชุมสภาสามัญ สมัยที่4ครั้งที่1/2561
   10   73


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
  1 2